Інформація для призовників: кому в армію йти?

19 марта 2015 | МИ ЗАПИТАЛИ | Нет комментариев | №11(990)

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та на виконання Указу Президента України № 88/2015 повідомляю що з 01.04.2015 по 31.05.2015 проводиться черговий призов на строкову військову службу громадян України.

Віталій КАПІТОНДетальніше інформує Охтирсько-Великописарівський військовий комісар, майор Віталій КАПІТОН.

- Наразі призиваються громадяни, яким на період призову виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Вимагаю всім особам з 1988 по 1995 року народження з’явитися в кабінет № 4 Охтирсько-Великописарівського військового комісаріату, (вул. Гафановича, 12) для уточнення даних. За додатковою інформацією звертайтеся за тел.. 2-32-82 (відділення комплектування)

Звертаю увагу на те що особи, які знаходяться на обліку призовників НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ МОБІЛІЗАЦІЇ, а тому в зону проведення АТО не відправляються!

Строки військової служби:

Солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях – до 18 місяців;

Особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр – до 12 місяців.

Звільнення від призову на строкову військову службу:

? визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;

? до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;

? які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

? батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

? які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

? які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

? яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Відстрочка від призову на строкову військову службу:

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

- непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

- неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

- одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

- дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

- двох і більше дітей;

- дитину-інваліда;

- дружину-інваліда;

- вагітну дружину.

2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

4. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

5. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

- у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

- у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

- у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

6. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

8. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

9. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

- педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді – на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;

- медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

- священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;

- сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;

- особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

- резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

- особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України – на весь період їх служби.

11. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.

12. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

13. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

14. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

 

 Добавить комментарий

 

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: