Нововведення 2016: Чи попустив нам уряд віжки?

10 января 2016 | НОВИНИ | Нет комментариев | №1(1032)

З нового року платимо податки iз зарплати нижчi, а з нерухомостi – вищi.
I ще є чимало iнших новацiй. У новий рiк ми вступаємо з багатьма нововведеннями.

Що в держбюджеті?

Прибутки нинішнього держбюджету перевищують прибутки держбюджету-2015 на 15,15% або 88,1 млрд.грн. і складають 595,1 млрд.грн., а витрати і надання кредитів – на 14,5% або 86,7 млрд.грн., досягаючи 684,5 млрд.грн.

Податок на зарплату

Базова ставка ПДФО дещо зросте i встановлюється на рiвнi 18% замiсть передбачених зараз 15% (iз зарплат до 12 180 грн. та 20% – iз сум перевищення над 12 180 грн). ПДФО з дивiдендiв зберiгається на рiвнi 5%. Щодо ЄСВ, то тут матимемо суттєве зниження – до 22%. Одночасно скасовується збiр ЄСВ, який утримували iз зарплати працiвника (3,6%). Крiм того, закон встановлює пiдвищення максимальної величини бази нарахування ЄСВ з 17 до 25 мiнiмальних мiсячних заробiтних плат (34 450 грн.). Зниження ЄСВ до 22% – дуже позитивна змiна, адже витрати пiдприємства будуть зменшенi. Тому цiлком можливе пiдвищення зарплати – у середньому на 10 – 11%. Залишається вiйськовий збiр у розмiрi 1,5%. Але внесенi змiни безумовно спрощують розрахунок податку на доходи фiзичних осiб. Податкова соцiальна пiльга залишається незмiнною – 50% мiнiмальної заробiтної плати (689 грн.). У порiвняннi з 2015 роком майже не змiнюється коло платникiв, якi мають право на цю податкову соцiальну пiльгу: її будуть застосовувати для заробiтних плат, що не перевищують 1930 грн. Для порiвняння: попереднiм проектом пропонувалося збiльшити рiвень зарплат для застосування соцiальної пiльги до 4134 грн.

Для малого бізнесу та середнього бізнесу

Для малого та середнього бiзнесу суттєвого погiршення роботи не передбачається. Залишаються тi ж групи платникiв податкiв – 1, 2, 3 та 4. Юридичним особам можна буде й надалi працювати за спрощеною системою. Для 1 та 2 груп змiн взагалi нема. Для платникiв 3 групи зменшено рiчний обсяг доходу з 20 млн. до 5 млн. грн. Але статистика, яка є в Державнiй фiскальнiй службi, каже про те, що пiд це потрапляє майже 97% пiдприємств. Тобто мало хто перевищує оборот 5 млн. гривень. Для 3 групи повертаються двi ставки, якi дiяли у 2014 роцi. Для платникiв ПДВ ставка зростає з 2% до 3%, неплатникiв – з 4% до 5% обороту. Нiяких змiн i щодо використання спрощенцями касових апаратiв. Тобто те, що нинi передбачено в чинному законодавствi, залишається. Для 4 групи платникiв (сiльгосппiдприємства) ставки єдиного податку пiдвищенi в 1,8 раза. Скасовано на наступний рiк норму про застосування коефiцiєнту iндексацiї нормативної грошової оцiнки землi для визначення бази оподаткування для платникiв єдиного податку цiєї групи. Поступово скасовуватиметься спецрежим ПДВ для сiльськогосподарських компанiй. Нинi 100% ПДВ залишається у розпорядженнi платника. У 2016 роцi дiятимуть диференцiйованi пiдходи до розподiлу нарахованих сум ПДВ для рослинництва – 15% ПДВ залишається виробнику на спецрахунку, 85% – перераховується в бюджет; для свинарства та птаховиробництва – 50% на 50%; для скотарства – 80% ПДВ залишається пiдприємству, 20% iде в бюджет. Загалом це – позитивна змiна. Але бiльшу пiльгу матимуть великi виробники, i меншу – тi, у кого малi землi.

Зміни в реєстрації нерухомості

Залишаються тi ж групи платникiв податкiв – 1, 2, 3 та 4. Юридичним особам можна буде й надалi працювати за спрощеною системою. Для 1 та 2 груп змiн взагалi нема. Для платникiв 3 групи зменшено рiчний обсяг доходу з 20 млн. до 5 млн. грн. Але статистика, яка є в Державнiй фiскальнiй службi, каже про те, що пiд це потрапляє майже 97% пiдприємств. Тобто мало хто перевищує оборот 5 млн. гривень. Для 3 групи повертаються двi ставки, якi дiяли у 2014 роцi. Для платникiв ПДВ ставка зростає з 2% до 3%, неплатникiв – з 4% до 5% обороту. Нiяких змiн i щодо використання спрощенцями касових апаратiв. Тобто те, що нинi передбачено в чинному законодавствi, залишається. Для 4 групи платникiв (сiльгосппiдприємства) ставки єдиного податку пiдвищенi в 1,8 раза. Скасовано на наступний рiк норму про застосування коефiцiєнту iндексацiї нормативної грошової оцiнки землi для визначення бази оподаткування для платникiв єдиного податку цiєї групи. Поступово скасовуватиметься спецрежим ПДВ для сiльськогосподарських компанiй. Нинi 100% ПДВ залишається у розпорядженнi платника. У 2016 роцi дiятимуть диференцiйованi пiдходи до розподiлу нарахованих сум ПДВ для рослинництва – 15% ПДВ залишається виробнику на спецрахунку, 85% – перераховується в бюджет; для свинарства та птаховиробництва – 50% на 50%; для скотарства – 80% ПДВ залишається пiдприємству, 20% iде в бюджет. Загалом це – позитивна змiна. Але бiльшу пiльгу матимуть великi виробники, i меншу – тi, у кого малi землi.

ID-картка

В країні уже почалася видача електронних паспортів. До них привяжуть соцстрахування, медпослуги та інформацію про наявність водійського посвідчення. Оформлення паспортів з безконтактним електронним носієм і без нього громадянами буде здійснюватись по досягненню ними 16 років.

Закон про держслужбу

З початку року Президент, народні депутати і міністри в Україні позбавляться статусу державних службовців. Це передбачає Закон України «Про державну службу», який розділяє адміністративні і політичні посади чиновників.

Податок на нерухомість

Для нерухомого майна законом передбачено збiльшення граничної ставки податку з 2% до 3% розмiру мiнiмальної заробiтної плати за 1 кв. м загальної площi житлової та нежитлової нерухомостi. А також встановлення додаткової ставки податку в розмiрi 25 тис. грн. для квартир площею бiльш як 300 кв. м i будинкiв понад 500 кв. м. Тобто це буде окремий платiж. Ставку податку на нерухомiсть встановлюють мiсцевi органи влади. Тобто 3% – це межа, вони можуть встановити i 0,5%, i 1%. Це повнiстю доходи мiсцевих бюджетiв. Скасовуються пiльги, якi були на сьогоднi з оподаткування нерухомостi. Зокрема, для будiвель промисловостi та складських примiщень промпiдприємств, а також для будiвель i споруд сiльськогосподарських товаровиробникiв.

Акцизи

Акцизи на алкогольнi напої пiдвищуються суттєво. Ставки акцизного податку на спирт, алкогольнi напої i пиво зростають на 100%, на тютюновi вироби – на 40% (специфiчна ставка) та на 3 вiдсотковi пункти. Пiдвищення ставок акцизного податку вiдбуватиметься в кiлька етапiв i суттєво збiльшить для українцiв вартiсть пiдакцизних товарiв. Щодо тютюнових виробiв, то акциз пiдвищується вiдповiдно до тiєї iнфляцiї, яка була в 2015 роцi. Це достатньо справедливий пiдхiд. Загалом виробники пiдакцизної продукцiї найбiльше потерпатимуть вiд нововведень. Акцизи на пальне зростають на 13% (з 202 до 238 євро). Але це не означає, що автоматично збiльшиться його вартiсть. Пiдвищення цiн на пальне для кiнцевого споживача вiдбудеться не бiльш нiж на 4%. А якщо загалом, то на дiяльнiсть бiльшої частини бiзнесу цi змiни нiяк не вплинуть або ж матимуть незначний позитивний ефект. Враховуючи, що змiни до податкового законодавства повиннi вносити за пiвроку до початку нового року, то вони в принципi виправданi.

Стаки ПДВ

Ставки ПДВ залишаються незмiнними – 20%, експорт 0%. Збережено також ставку ПДВ для фармацевтичної галузi – 7%. Щодо вiдшкодування ПДВ, то з наступного року запроваджують офiцiйну публiкацiю iнформацiї про вiдшкодування ПДВ з бюджету у формi реєстрiв. Передбачено, що буде створено два публiчнi вiдкритi реєстри. Перший – для тих, хто вiдповiдає критерiям автоматичного вiдшкодування ПДВ, в кого експортна складова понад 40%, другий – для всiх iнших. Реєстри запрацюють з 1 лютого 2016 року, в них будуть мiститися данi про платника податку, заявлену ним суму до вiдшкодування з бюджету i стан вiдшкодування. Є пiдозра, що до першого списку – олiгархiчного, потраплятимуть тiльки обранi. Не можна дiлити платникiв податкiв на сорти.

Транспортний податок

Об’єктом цього оподаткування стануть автомобiлi вартiстю понад 750 мiнiмальних заробiтних плат (у 2016 роцi це 1,03 млн. грн.) i вiком до 5 рокiв (нинi – автомобiлi з двигуном об’ємом понад 3000 куб. см i вiком до 5 рокiв). Для встановлення об’єкта оподаткування будуть визначати середньоринкову вартiсть автомобiля (враховуючи марку, модель, рiк випуску, тип та об’єм цилiндрiв двигуна, тип коробки передач, пробiг авто). Ставка податку залишиться без змiн – 25 тис. грн на рiк. Перелiк автомобiлiв, вартiсть яких перевищує 750 МЗП, визначатиметься за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, та публiкуватиметься на веб-сайтi Мiнекономрозвитку. Закон також передбачає визначення механiзму справляння транспортного податку на перiод викрадення автомобіля. Також вступив у силу закон про звільнення електромобілів від імпортного мита.

Касове обслуговування

Припиняється дія деяких положень Закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Віднині заборонено використання РРО, які не передають контрольну стрічку в електронному вигляді.

Петиції до Верховної Ради

Улітку Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які передбачають, що громадяни України мають право звертатися з електронними петиціями не лише до глави держави, а й до парламенту, уряду та місцевих органів самоврядування. На сайті Президента таку можливість забезпечили найшвидше. Тепер дійшло й до оновлення на офіційному веб-представництві Верховної Ради, на якому запрацював сервіс подання електронних петицій. Тобто, користувачі веб-порталу Верховної Ради вже можуть створювати петиції, переглядати і підписувати документи, які зареєстрували.Обовязкова умова для людей, охочих скористатися новим сервісом, – авторизація. Щоб її здійснити, треба заповнити відповідну форму на сайті в розділі «Електронні петиції». На черзі – запуск такого ж сервісу на сайтах уряду й органів місцевої влади.

Зона вільної торгівлі

1 січня почала діяти зона вільної торгівля між Україною і Євросоюзом. З іншого боку, згідно з указом президента Росії призупиняє свою дію угода про зону вільної торгівлі між Україною і РФ. Росія ввела продовольче ембарго проти України. У відповідь наша держава ввела дзеркальні санкції.

Податок на прибуток підприємств

Ставка цього податку залишається незмiнною – 18%. Зате законом скасовано авансовi внески з податку на прибуток. Але разом з тим пiдприємствам iз рiчним обсягом доходiв понад 20 мiльйонiв гривень буде встановлено квартальний звiтний перiод щодо цього податку.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: