ОДПІ ІНФОРМУЄ

14 апреля 2016 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

«Акцизний податок» – обов’язковий реквізит касового чека

Наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» , який набрав чинності 11.03.2016, затверджено, зокрема форму та зміст фіскального касового чеку на товари (послуги).

Касовий чек повинен містити такі обов’язкові реквізити:

- найменування господарської одиниці;

- адресу господарської одиниці;

- для суб’єктів господарювання-платників ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»;

- для суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ, – податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД» (ідентифікаційні дані);

- якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, – кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);

- вартість одиниці виміру товару (послуги);

назва товару (послуги);

- літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ);

- позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати;

- загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

- для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, – окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ»;

- для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), – окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;

- порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

- фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;

- напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

Одночасно слід зазначити, що у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

- ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;

- ідентифікатор платіжного пристрою;

- суму комісійної винагороди (у разі наявності);

- вид операції;

- реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;

- напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;

- підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Оскільки у частини РРО, внесених до Державного реєстру РРО, не передбачено механізму розрахунку акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, то у таких випадках акцизний податок повинен відображатися у розрахунковому документі (касовому чеку) як окрема податкова група. Такі РРО потрібно доопрацювати.

У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий.


Увага! Запроваджується нова форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Мінфін наказом від 10.03.2016 N 350 виклав у новій редакції форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Нагадуємо, що Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

Фізособа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: “Звіт перевірено”, “Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером”, кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу “Звіт затверджено” підписує керівник (податковий агент).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 березня 2016 р. за N 477/28607 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Декларацію подає громадянин при отриманні доходів від двох і більше податкових агентів на суму понад 146160 грн.

Кампанія декларування доходів громадян, яка розпочалася з початку 2016 року, триває до 1 травня 2016 року. Задекларувати отримані у минулому році доходи громадяни повинні шляхом надання до податкової інспекції за місцем свого проживання, тобто за місцем реєстрації у паспорті податкової декларації про майновий стан і доходи. Серед тих, у кого виникає обов’язок задекларувати свої доходи – фізичні особи, які протягом 2015 року отримували дохід від двох та більше податкових агентів. З 2016 року така норма втрачає чинність.

Відповідно до абзацу «є» п. 176.1 ст. 176 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI в редакції, яка діяла до 01.01.2016 року, платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. У 2015 році ця сума становила 146160 грн.
При отриманні доходів від двох та більше податкових агентів заповнюється додаток Ф1 до декларації про майновий стан та доходи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859.

В банері «Декларуємо по-новому – 2016», розміщеному на офіційному порталі ДФС України (sfs.gov.ua), який доступний і з сторінки територіальних органів ДФС у Полтавській області (http://pl.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/), громадяни можуть отримати усю необхідну інформацію про порядок декларування доходів громадян у 2016 році.


Как заполнить приложение 4 к декларации по НДС

В приложении 4 сведения, необходимые для формирования показателей критериев, установленных пп. 200.19.3 НКУ, отражаются по трем таблицам.

Бюджетное возмещение, определенное в строке 20.2 декларации за отчетный период, отражается (словами и цифрами) отдельно в сумме, которая перечисляется на счет банка плательщика с указанием номера счета (строка 20.2.1 декларации). А также в сумме, которая учитывается в счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга по другим платежам, которые уплачиваются в Госбюджет, с указанием кода бюджетной классификации и счета платежа (строка 20.2.2 декларации).

В сведениях о сумме средств на счете в системе электронного администрирования (СЭА) НДС, превышающем сумму, которая подлежит перечислению в бюджет, отражаются:

• средства на счете в СЭА НДС на момент подачи декларации;

• согласованные налоговые обязательства текущего отчетного периода (строка 18.1 деклараций 0110, 0121 – 0123, 0130);

• налоговый долг по НДС на момент подачи декларации;

• средства на счете в СЭА НДС, которые могут быть перечислены в бюджет или на текущий счет плательщика.

Общая сумма средств на счете в СЭА НДС, превышающем сумму, которая подлежит перечислению в бюджет в счет уплаты налоговых обязательств с налога или на счет в банке (с указанием номера счета), указывается словами и цифрами.

При этом сведения о сумме средств на счете в СЭА НДС, превышающем сумму, которая подлежит перечислению в бюджет, указываются только в случае наличия такой суммы средств и если принято решение об их перечислении в бюджет или на текущий счет, которое отражено в заявлении.


Какой условный ИНН указывается в налоговой накладной на непроизводственное использование товаров

Налоговики в письме от 15.03.2016 № 4465/5/99-99-19-03-02-16 разъяснили, как заполнять налоговую накладную в случае проведения операций по поставке товаров (услуг) для непроизводственного использования в пределах баланса плательщика НДС, порядок заполнения которой утвержден приказом Минфина от 31.12.2015 № 1307 (далее – Порядок №1307).

Условный ИНН “600000000000″, предусмотренный пунктом 11 Порядка № 1307, отмечается:

в случае составления сводной налоговой накладной по товарам/услугам, необоротным активам, приобретенным в отчетном (налоговом) периоде для использования в необлагаемых операциях, в том числе осуществляемых плательщиком налога в пределах баланса плательщика налога.

В графе “Получатель (покупатель)” указывается собственное наименование плательщика (ФИО), а в верхней левой части такой налоговой накладной в графе “Сводная налоговая накладная” – пометка “Х” и тип причины “04″.

Условный ИНН “400000000000″, предусмотренный пунктом 12 Порядка № 1307, отмечается:

в случае составления налоговой накладной по товарам (услугам), которые были приобретены в предыдущих отчетных (налоговых) периодах для использования в налогооблагаемых операциях и которые в отчетном (налоговом) периоде начинают использоваться в необлагаемых операциях, в частности, в операциях по поставке товаров/услуг в пределах баланса плательщика НДС для непроизводственного использования.


На 44,3 млн. грн. поповнили місцеві бюджети охтирські платники у 1 кварталі 2016 року

За січень-березень 2016 року до місцевого бюджету від платників м. Охтирка та Охтирського району надійшло 44,3 мільйонів гривень податкових платежів.

Як свідчить динаміка надходження до міського бюджету на 9,5 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зросла сплата податку на доходи фізичних осіб та склала майже 30 мільйонів гривень, що становить 67,7% в загальній сумі надходжень міського бюджету. На 0,8 мільйонів гривень більше сплатили суб’єкти господарювання, які працюють на спрощеній системі оподаткування 1-3 груп, у 1 кварталі 2016 році від них надійшло 3,1 мільйонів гривень. Із цієї суми приватними підприємцями сплачено 2,6 мільйонів гривень єдиного податку, решту 0,5 мільйонів гривень – забезпечили юридичні особи».

Сільгоспвиробниками, які обрали 4 групу єдиного податку, збільшили доходну частину місцевих бюджетів у звітному періоді на 0,7 мільйонів гривень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сплативши 1,1 мільйонів гривень податку.

Землекористувачами за перший квартал поточного року сплачено до бюджету більш ніж 5,5 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю, що на 3,1 мільйонів гривень більше ніж минулоріч, , в тому числі юридичними особами сплачено 4,8 мільйонів гривень та фізичними особами – 0.8 мільйонів гривень.

За рахунок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) місцеві бюджети поповнився на 2,5 мільйонів гривень, ця сума перевищує показники 2015 року на 2,2 мільйонів гривень.


На декларування своїх доходів у громадян залишилось менше місяця

До кінця деклараційної кампанії залишилось не так багато часу, тож Охтирська ОДПІ нагадує, що обов’язкові майнові декларації громадяни зобов»язані подати до 1 травня 2016 року, а декларації на отримання податкової знижки податкові інспекції будуть приймати до кінця поточного року.


Платники податків перерахували до зведеного бюджету понад 421,0 мільнонів гривень.

За перший квартал 2016 року платники податків Охтирщини, Тростянецького та Великописарівського районів перерахували до зведеного бюджету 421,1 млн. грн.

За словами начальника Охтирської ОДПІ ОДПІ Юлії Шевченко – це  на 334,3 млн.грн. більше минулорічних показників за аналогічний період.

Із загальної суми до держбюджету впродовж січня – березня надійшло 342,2 млн.грн. податкових платежів. Порівняно з минулорічним – це майже на 289,4 млн.грн. більше.

Місцеві скарбниці отримали 78,9 млн.грн., що на 44,5 млн. грн. більше минулорічних надходжень. Ріст надходжень пояснюється позитивною динамікою сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, акцизного податку з реалізації в роздрібній торгівлі підакцизних товарів, податку на нерухоме майно.


После декларации подали уточненку: сколько НДС уплатить в бюджет?

Специалисты государственная фискальная служба разъяснила, что уменьшение налоговых обязательств по НДС, задекларированных в декларации за отчетный период, происходит независимо от того, что уточняющий расчет был подан после предельного срока декларации по НДС, но до предельного срока уплаты налогов.

Расчеты с бюджетом с электронного счета осуществляются в сумме налога, указанной налогоплательщиком в декларации за отчетный период.

Поэтому в случае недостаточности средств на электронном счете для уплаты суммы НДС, задекларированной в декларации по НДС, плательщик налога должен в сроки, установленные для самостоятельной уплаты НДС в бюджет, перечислить на электронный счет необходимые средства с собственного текущего счета.

Излишне зачисленные средства в бюджет возвращаются налогоплательщику на текущий счет в порядке, определенном ст.43 НКУ.


Працівник працює неповний робочий день – право на податкову соціальну пільгу зберігається

Якщо працівник працює неповний робочий день та отримує у зв’язку з трудовими відносинами заробітну плату, яка у 2016 році не перевищує 1930 грн. на місяць, він має право на застосування податкової соціальної пільги 689 грн.

Порядок застосування податкової соціальної пільги визначено ст. 169 Податкового кодексу.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового Кодексу).

Враховуючи, що на 1 січня 2016 року прожитковий мінімум для працездатної особи (в розрахунку на місяць) установлено у розмірі 1378 грн., розмір доходу (заробітної плати), що дає право на податкову соціальну пільгу у 2016 році, становить 1930 грн. на місяць (1378 грн. х Відповідно до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового Кодексу будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 689 грн.).


Щодо визначення у заяві про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального (форма 1-АКП) коду типу об’єкта оподаткування

(Лист, Державна фіскальна служба України, від 29.03.2016, № 6845/6/99-99-21-05-15)

Довідник типів об’єктів оподаткування (далі – довідник) доповнено новим об’єктом – “Паливно-заправний комплекс” з кодом 694.

Оновлений довідник 22.03.2016 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці “Довідники” та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за адресою: http://data.gov.ua, у розділі (Головна > Набори даних > Податки).

Для зміни типу об’єкта оподаткування щодо свого відповідного пункту реалізації пального Товариство може подати реєстраційну заяву з позначкою “Зміни” згідно з пунктом 12 розділу II Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113.


Щодо визначення у заяві про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального (форма 1-АКП) коду типу об’єкта оподаткування

(Лист, Державна фіскальна служба України, від 29.03.2016, № 6845/6/99-99-21-05-15)

Довідник типів об’єктів оподаткування (далі – довідник) доповнено новим об’єктом – “Паливно-заправний комплекс” з кодом 694.

Оновлений довідник 22.03.2016 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці “Довідники” та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за адресою: http://data.gov.ua, у розділі (Головна > Набори даних > Податки).

Для зміни типу об’єкта оподаткування щодо свого відповідного пункту реалізації пального Товариство може подати реєстраційну заяву з позначкою “Зміни” згідно з пунктом 12 розділу II Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113.


Щодо відображення у графах 3а та 3 податкового розрахунку ф. 1ДФ сум доходів, до яких застосовується коефіцієнт

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 3.2 розділу III Порядку у графі 3а “Сума нарахованого доходу” податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

У графі 3 “Сума виплаченого доходу” податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (п. 3.3 розділу III Порядку).

Згідно з п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою К = 100 : (100 – Сп), де К – коефіцієнт; Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

До наведеної формули застосовується діюча у 2016 році ставка податку 18 відсотків (для ставки податку 18 відсотків – коефіцієнт 1,21951).

Враховуючи, що коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування, тому у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, суми нарахованого доходу у графах 3а “Сума нарахованого доходу” та 3 “Сума виплаченого доходу” податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображаються з урахуванням цього коефіцієнта.

(Лист, Державна фіскальна служба України, від 04.04.2016, № 7309/6/99-95-42-02-16 “Щодо відображення у графах 3а та 3 податкового розрахунку ф. 1ДФ сум доходів, до яких застосовується коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу України, а саме з урахуванням коефіцієнта чи без нього”)


Щодо порядку заповнення податкової накладної при здійсненні операцій з постачання товарів (послуг) для невиробничого використання у межах балансу платника податку

(Лист, Державна фіскальна служба України, від 15.03.2016, № 4465/5/99-99-19-03-02-16)

Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, про який йдеться у листі, затверджено форму та Порядок заповнення податкової накладної (далі – Порядок N 1307). Порядок N 1307 набере чинності 01.04.2016.

Пунктом 11 Порядку N 1307 передбачено, що у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися:

- в операціях, що не є об’єктом оподаткування;

- в операціях, звільнених від оподаткування;

- в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

- в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної в графі “Зведена податкова накладна” робиться помітка “X”.

У таких зведених податкових накладних у графі “Отримувач (покупець)” платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “600000000000″, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 Порядку N 1307 (“04″ – Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання).

Згідно з пунктом 12 Порядку N 1307 у разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “400000000000″, а в рядку “Отримувач (покупець)” платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).

Таким чином, умовний ІПН “600000000000″, передбачений пунктом 11 Порядку N 1307, зазначається при складанні зведеної податкової накладної за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними у звітному (податковому) періоді для використання в неоподатковуваних операціях, у тому числі що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку.

Умовний ІПН “400000000000″, передбачений пунктом 12 Порядку N 1307, зазначається у разі складання податкової накладної за товарами (послугами), які були придбані у попередніх звітних (податкових) періодах для використання в оподатковуваних операціях, та які у звітному (податковому) періоді починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, зокрема в операціях з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: